LZS Czarnocin - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Losowa galeria

LZS Czarnocin - LZS Bieglów - Miławczyce 1:2 - finał Pucharu Wójta (11.9.2011)
Ładowanie...

Kalendarium

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

23

12-2018

niedziela

24

12-2018

pon.

Sport.pl

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 254, wczoraj: 300
ogółem: 1 352 326

statystyki szczegółowe

Odwiedzający

free counters

 

Statut

STATUT KLUBU LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY CZARNOCIN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne: nazwa, siedziba władz, barwy, teren działania

§ 1

Klub nosi nazwę ,,Ludowy Zespół Sportowy Czarnocin’’, zwany w dalszej części statutu ,,Klubem’’.

§ 2

Siedziba Klubu znajduje się w Czarnocinie.

§ 3

Klub jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Gminy Czarnocin.

§ 5

Klub ma prawo używania pieczęci z napisem ,,Ludowy Zespół Sportowy Czarnocin’’ i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Barwami klubowymi są kolory zielony, żółty i czerwony.

§ 7

Symbolem klubu jest skrót dużych liter LZS i napisu CZARNOCIN koloru żółtego na zielonej tarczy, która znajduje się na czerwono-żółtych pionowych pasach, na tle których znajduje się piłka, a w nią wpisany jest herb Gminy Czarnocin.

§ 8

Klub może być członkiem Okręgowych Związków Sportowych i podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom tych związków.

§ 9

Klub działa pod patronatem Urzędu Gminy Czarnocin.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania Klubu

§ 10

Celem Klubu jest:

1. upowszechnianie kultury fizycznej poprzez działalność w zakresie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa wśród ogółu społeczności Gminy Czarnocin,

2. ochrona i promocja zdrowia,

3. uczestnictwo rozgrywkach, organizowanie meczów,

4. tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej w gminie Czarnocin,

5. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży,

7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

8. popularyzacja wiedzy na temat sportu,

9. działalność informacyjna,

10. ochrona wspólnych interesów członków Klubu,

11.  propagowane osiągnięć sportowych członków Klubu,

12. promocja i udział w inicjatywach sportowych, kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych.

§ 11

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację imprez sportowych i kulturalnych na rzecz członków Klubu i mieszkańców Gminy Czarnocin,

2. organizację działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz członków Klubu i mieszkańców Gminy Czarnocin,

3.  prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

4.  uczestnictwo w zawodach sportowych,

5. inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną i gospodarczą,

6.  współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej,

7.  działalność reklamową,

8. działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej,

9. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

§ 12

Realizację wyznaczonych celów Klub opiera na działalności społecznej swoich członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków uczestników,

3. członków wpierających,

4. członków honorowych.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną sprawność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) utożsamia się z celami statutowymi Kluby,

d) deklaruje chęć ich realizacji,

e) złożył deklarację członkowską,

f) zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

Członkiem zwyczajnym może być również niepełnoletnia młodzież za zgodą ustawowych przedstawicieli.

§ 15

Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są:

a) aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,

c) regularnie płacić składki członkowskie,

d) dbać o dobre imię Klubu i jego majątek,

e) propagować wychowanie fizyczne, sport oraz pozyskiwać nowych członków.

§ 16

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

b) uczestniczyć w zebraniach Klubu z głosem stanowiącym,

c) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, wysuwać postulaty i wnioski wobec władz klubu,

d) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,

e) reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§ 17

1.Członkiem uczestnikiem może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył 13 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.

2.Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.

§ 18

1. Członkiem wspierającym może być osoba spełniająca warunki określone w §14 statutu, bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Klubu pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Klubu. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz klubu z głosem doradczym.

3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione w § 16 punkt b) Statutu oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 19

1.  Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Czarnocin, jak i dla działalności Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na pisemny wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Klubu z wyłączeniem praw wynikających z § 16 punktu a) i b) statutu.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu,

2. śmierci lub utraty osobowości prawnej,

3. pozbawienia praw publicznych,

4. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki dłużej niż 12 miesięcy,

5. wykluczenia ze Klubu uchwałą Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, z powodu:

a. naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów,

b. nie uczestniczenia w działaniach Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

c. działania na szkodę Klubu,

6. likwidacji Klubu.

§ 21

Z Klubu nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Od uchwał Zarządu Klubu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni za pośrednictwem Zarządu Klubu.

§ 23

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia ani żadnych osób trzecich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 24

Władzami Klubu są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 25

Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. Uchwały władz Klubu, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

2. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 27

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

§ 28

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.

 2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zarząd zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.

 3. Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje prace.

§ 29

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu.

§ 30

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 31

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku

d) w trybie określonym w § 28 ust. 2 Statutu.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 32

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Klubu obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Klubu o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

§ 33

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów,

b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w Statucie,

f) uchwalanie planów działalności Klubu, zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzanie budżetu Klubu,

g) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,

h) nadawanie tytułu Członka Honorowego Klubu,

i) ustalanie wysokości składek członkowskich,

j) uchwalanie kierunków i programów działalności,

k) powoływanie oraz likwidacja sekcji,

l) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Klubu.

ZARZĄD

§34

Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.

 §35

1. Zarząd składa się z pięciu do dziesięciu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, oraz przydziela funkcję kierownika I drużyny jednemu z członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

2. Do reprezentacji Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie sekretariatu Zarządu działający łącznie, przy czym jednym z nich zawsze musi być Prezes Zarządu lub Skarbnik.

§ 36

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące lub na wniosek Prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 37

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Klubu,

b) skreślanie i wykluczanie członków Klubu,

c) przygotowanie wniosku o nadanie godności Członka Honorowego Klubu,

d) powoływanie sekcji, nadzór nad ich działalnością, powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji oraz tworzenie regulaminów sekcji,

e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

f) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

g) opracowywanie i uchwalanie planów działania Klubu,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Klubu,

i) odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji,

j) podejmowanie decyzji transferowych,

k) decydowanie o podjęciu, lub zawieszeniu działalności gospodarczej oraz jej przedmiocie.

§ 38

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia z Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 39

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu. Składa się z trzech członków i  jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,     powinowactwa lub w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,

 b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

§ 40

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 41

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Klubu,

b) występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,

d) żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Klubu,

e) inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 42

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 43

Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 44

 Klub nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

ROZDZIŁA V

Majątek i dochody Klubu

§ 45

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe.

§ 46

Na dochody Klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje z Urzędu Gminy Czarnocin,

c) darowizny,

d) dochody z imprez sportowych,

e) inne wpływy.

§ 47

1. Majątek Klubu przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Klubu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

4. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisach.

§ 48

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań     upoważniony jest Zarząd Klubu.

 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaganie jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 3. Zabrania się:

 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej     członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku     małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub     powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki     lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą     członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Kary i wyróżnienia

§ 49

Klub stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

a) Pochwałę,

b) Dyplom,

c) Nagrodę Pieniężną,

d) Nagrodę Rzeczową,

e) Stypendium klubowe,

f) Odznaczenie Honorowe.

§ 50

 Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

a) Ostrzeżenie,

b) Nagana,

c) pozbawienie funkcji,

d) zawieszenie w prawach członka,

e) wykluczenie z członkostwa.

§ 51

1. Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany w Statucie; rozwiązanie Klubu

§ 52

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Klubu.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 53

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz przepisy ustawy o kulturze fizycznej.

 

Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Ludowego Zespołu Sportowego Czarnocin w dniu 6 kwietnia 2014 roku.

 

 

Zegar

Reklama

Wyszukiwarka

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
ŁKS Łopuszno 7:0 LZS Czarnocin
GTS Raków 3:0 Deko Włoszczowa
Nida Oksa 4:0 Wierna II Małogoszcz
Strzelec Chroberz 3:1 GLKS Krasocin
LKS Bolmin 4:0 GKS Kluczewsko
Top - Spin Promnik 2:5 Start Słupia Jędrzejowska

Ostatnie spotkanie

ŁKS ŁopusznoLZS Czarnocin
ŁKS Łopuszno 7:0 LZS Czarnocin
2016-06-05, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Tabela ligowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Statystyki drużyny

Buttony

Kazimierski Ośrodek Sportowy

Proszowianka Proszowice

GKS Szydłów