LZS Czarnocin - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Losowa galeria

LZS Czarnocin - LZS Michałowice 12:0 (7.8.2011)
Ładowanie...

Kalendarium

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

Sport.pl

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 149, wczoraj: 216
ogółem: 1 364 132

statystyki szczegółowe

Odwiedzający

free counters

 

Aktualności

Zapytanie ofertowe

  • autor: lzsczarnocin, 2015-03-26 19:10

Czarnocin dn. 26.03.2015 r.

  Rozeznanie cenowe

dotyczące wykonania usługi w zakresie  transportu kadry piłkarskiej klubu sportowego Ludowy Zespół Sportowy Czarnocin na rozgrywki ligowe w 2015 r.”

WIECEJ W ROZWINIECIU

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY CZARNOCIN

Czarnocin 100

28-506 Czarnocin

NIP 00000000000

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) piłkarzy oraz działaczy klubu sportowego LZS Czarnocin na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2015 r.. Usługa będzie wykonywana zazwyczaj jeden raz w tygodniu, głównie w weekendy (sobota lub niedziela), zgodnie z harmonogramem rozgrywek, który zostanie dołączony do oferty i przedłożony Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Zakres usługi obejmuje dowóz i odwóz zawodników oraz członków sztabu szkoleniowego klubu LZS Czarnocin. Do wykonania usługi w zakresie przewozu zawodników Wykonawca zapewni sprawny autobus z co najmniej 20 miejscami siedzącymi. Zamawiający w okresie świadczenia usługi przewiduje przejechanie około 1200 km. Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone według stawki za 1 km przewozu, którą Wykonawca określi w formularzu ofertowym w cenach brutto oraz rzeczywiście przejechane kilometry.

Miejscem rozpoczęcia i zakończenia (wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym jest sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie.

2. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Termin wykonania zamówienia – zamówienie należy wykonać w terminie od  19.04.2015 r. do 30.11.2015 r.

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1). Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy –  załącznik nr 1.

2). Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jacek Wojas tel.  515 123 779

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Klubu Ludowy Zespól Sportowy Czarnocin, 28-506 Czarnocin,
Czarnocin 1, sala sportowa, pokój nr 6, w godzinach 17:30 - 21:00 w terminie do 30.04.2015 r.

Oferta winna być złożona w opakowaniu z napisem: „Oferta na wykonanie usługi w zakresie transportu kadry piłkarskiej klubu sportowego Ludowy Zespół Sportowy Czarnocin i inne wyjazdy w 2015 r. Nie otwierać przed dn. 30.04.2015 r. godz. 21:15.”.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dn. 30.04.2015 r. o godz. 21:15 w swojej siedzibie – sala bilardowa.  

7. Opis sposobu obliczania ceny:

1). Wykonawca podaje cenę ofertową za wykonanie  przedmiotu zamówienia  poprzez podanie cen jednostkowych brutto według wzoru podanego na formularzu ofertowym.

2). Cena oferty winna być wyliczona wg kalkulacji własnej. Wszelkiego rodzaju upusty winny być wkalkulowane w cenę oferty.

3). Cena określona przez Wykonawcę będzie stanowiła  wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w prowadzonych rozliczeniach  za wykonywanie usług w zakresie przewozu piłkarzy.

4). Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich – PLN, cyfrowo i słownie z dwoma miejscami po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5). Oferowana cena podana przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom ani waloryzacji.

6). Rozliczenie za wykonaną usługę będzie dokonane w okresie 21 dni od dnia jej wykonania.

8. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena brutto za 1 km – 100%.

9. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający powiadomi Oferenta, który wygrał w terminie 5 dni liczonych od daty otwarcia oferty. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta cenowa będzie najkorzystniejsza, w terminie uzgodnionym telefonicznie.   

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych.
10. Załączniki:

11. FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA TUTAJ

Do przejechania jest ok. 1200 km za rundę wiosenną sezonu 2014/2015 i rundę jesienną sezonu 2015/2016. Terminarz na rundę wiosenną jest dostępny na naszej stronie: zakładka Klasa B, podstrona Terminarz.


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [518]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Wyszukiwarka

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
ŁKS Łopuszno 7:0 LZS Czarnocin
GTS Raków 3:0 Deko Włoszczowa
Nida Oksa 4:0 Wierna II Małogoszcz
Strzelec Chroberz 3:1 GLKS Krasocin
LKS Bolmin 4:0 GKS Kluczewsko
Top - Spin Promnik 2:5 Start Słupia Jędrzejowska

Ostatnie spotkanie

ŁKS ŁopusznoLZS Czarnocin
ŁKS Łopuszno 7:0 LZS Czarnocin
2016-06-05, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Tabela ligowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Statystyki drużyny

Buttony

Kazimierski Ośrodek Sportowy

Proszowianka Proszowice

GKS Szydłów